deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Koncepce, studie a strategie

Název: Kategorizace viničních tratí vinařské oblasti Morava.
Práce vyhodnotila komplexní pěstitelské předpoklady viničních tratí. Na tomto podkladě rozdělila tratě do kvalitativních kategorií. Výsledná práce slouží veřejné správě (obce, kraje, ministerstva, odborné instituce) a zemědělským podnikatelům k podpoře rozvoje vinohradnictví.
Zadavatel: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Rok pořízení: 2003


Název: Kategorizace viničních tratí vinařské oblasti Čechy.
Práce vyhodnotila komplexní pěstitelské předpoklady viničních tratí. Na tomto podkladě rozdělila tratě do kvalitativních kategorií. Výsledná práce slouží veřejné správě (obce, kraje, ministerstva, odborné instituce) a zemědělským podnikatelům k podpoře rozvoje vinohradnictví.
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Rok pořízení: 2005


Název: Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení.
Na podkladě analýzy komplexních informací o přírodních podmínkách a ohroženosti půdy větrnou erozí byla navržena ucelená soustava opatření, stanovena jejich prospěšnost a naléhavost. Výsledná problémová studie slouží k plánování a uskutečňování opatření k ochraně zemědělské půdy ale také k omezování prašnosti jako negativního faktoru životního prostředí.
Zadavatel: Jihomoravský kraj
Rok pořízení: 2005


Název: Integrovaný projekt rozvoje mikroregionu Hustopeček.
Komplexní analýza mikroregionu 22 obcí z pohledu jejich dalšího rozvoje v oblasti zemědělství, cestovního ruchu, drobného a středního podnikání. Projekt byl určen k podpoře získávání dotací dotace z programů EU.
Zadavatel: Město Hustopeče
Rok pořízení: 2000


Název: Integrovaný projekt rozvoje mikroregionu Kahan.
Komplexní analýza mikroregionu 7 obcí z pohledu jejich dalšího rozvoje v oblasti zemědělství, cestovního ruchu, drobného a středního podnikání. Projekt byl určen k podpoře získávání dotací dotace z programů EU.
Zadavatel: OÚ Babice.
Rok pořízení: 2001


Název: Posouzení transformačního účinku poldrů v povodí Třebovky.
Studie posouzení účinnosti navržené soustavy poldrů.
Zadavatel: POVODÍ LABE a.s.,
Rok pořízení: 1999


Název: Vymezení záplavového území Luhačovického potoka, km 0,000-km 22,500.
Studie vymezení záplavového území Luhačovického potoka.
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Rok pořízení: 2003


Název: Produkce, zpracování a energetické využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie v mikroregionu Hustopečsko. Studie proveditelnosti
Bilančním porovnáním analýzy zdrojů energeticky využitelné biomasy s analýzou energetické spotřeby v území hustopečska byly vyhodnoceny možnosti aktivního rozvoje systému produkce, zpracování a využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Na tomto podkladě byly navrženy proveditelné podnikatelské záměry.
Zadavatel: Město Hustopeče s podporou Jihomoravského kraje
Rok pořízení: 2006


Název: Výroba a energetické využití biomasy ve správním obvodu města Letovice. Studie proveditelnosti
Byly prověřeny možnosti produkce a zpracování energeticky využitelné biomasy. Byly vyhledány příležitosti přechodu ke spotřebě biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Výstupem je hodnocení proveditelnosti navržených podnikatelských záměrů v oboru využívání OZE.
Zadavatel: Město Letovice s podporou Jihomoravského kraje
Rok pořízení: 2006


Název: Plán péče o krajinu města Hustopeče. Studie proveditelnosti
S oporou v územně plánovací dokumentaci, návrzích pozemkových úprav, v dokumentaci zájmů ochrany přírody a se znalostí záměrů zemědělských podnikatelů byla navržena struktura opatření ochrany a tvorby krajiny. Vzniklý plánovací podklad slouží k projektové a finanční přípravě aktivních zásahů ve prospěch zlepšování ekologické stability venkovské krajiny.
Zadavatel: Město Hustopeče s podporou INTERREG III A
Rok pořízení: 2006