deutsch english czech
 Základní údaje
 Historie společnosti
 Orgány společnosti
 Řízení jakosti
 Autorizace
 

Autorizace

Lidské zdroje firmy jsou vybaveny úředními a autorizačními oprávněními následovně:

úřední oprávnění zeměměřických inženýrů, v rozsahu podle §13,odst.1 písm. a), b), c)
     zákona č. 200/1994Sb,
oprávněný geolog (zákon č.62/88 Sb,),
autorizace inženýrů pro vodohospodářské stavby (ČKAIT ),
autorizace inženýrů pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT),
úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav (rozhodnutí MZe ČR)
oprávnění k posuzování vlivů na životní prostředí ( MŽP ČR)
autorizace pro zahradní a krajinářskou tvorbu ( ČKA)
autorizace k projektování územních systémů ekologické stability (ČKA )
záznamy do seznamu soudních znalců