deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Inženýrská činnost

AGROPROJEKT PSO v těsné vazbě se svojí širokou nabídkou projektových prací poskytuje také úplný soubor inženýrské činnosti. Tyto činnosti poskytuje realizátorům záměrů, které sám projektoval ale i záměrům s jinými projektanty.

Soubor inženýrských činností má svůj základ v projektové a organizační přípravě záměru investora. AGROPROJEKT PSO poskytuje budoucím investorům odbornou pomoc při zadávání projektových prací, výběru projektanta, dohledu na projektování i projednávání projektu. AGROPROJEKT PSO zabezpečuje inženýrské činnosti spojené se získáním pozemků pro stavby, projednání záměru s úřady a institucemi, jejichž výsledkem je rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Spolupracuje s investory v řešení záležitostí financování staveb a záměrů.

AGROPROJEKT PSO poskytuje komplexní investorské inženýrské činnosti při realizaci staveb - technický dozor investora. V rámci technického dozoru je investorům poskytována spolupráce při uzavírání dodavatelských smluv, odevzdání staveniště zhotovitelům, předání vytyčovacích prvků stavby, dohled na dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu. Dále kontrola správnosti a úplnosti faktur, jejich souladu se smluvními podmínkami a jejich předkládání k úhradě investorovi. Je zabezpečena kontrola částí dodávek, které budou v dalším prostupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými. Dále stavební dozor pro investora sleduje provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, dohlíží na dodržování časového plánu stavby a dodržování závazků dodavatelů. Připravuje podklady pro převzetí stavby investorem, kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby. Organizuje pro investora kolaudaci stavby podle stavebního zákona. AGROPROJEKT PSO spolupracuje s investorem na závěrečném vyúčtován stavby.


Kontaktní zodpovědné osoby
Ing. Luděk Střítecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1000854)
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 998
Mobil: 777 720 601
E-mail: Ludek.Stritecky@AgroprojektPSO.cz

Ing. Jaroslav Martének
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 977
Mobil: 607 974 639
E-mail: Jaroslav.Martenek@AgroprojektPSO.cz